ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας, Διατροφής και Άθλησης

 

ΘΕΜΑ : «Υποχρεωτική ένταξη των νοσηλευτών-νοσηλευτριών στην Ε.Ν.Ε»

 

Κύριε Υπουργέ,

Με το νόμο 3252/2004 περί «Σύστασης Ένωσης Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών Ελλάδος» και ειδικότερα με το άρθρο 3, προβλέπεται πως τακτικά μέλη της Ε.Ν.Ε. είναι υποχρεωτικά όλοι οι νοσηλευτές και οι νοσηλευτές απόφοιτοι των οικείων σχολών. Η ίδια η άσκηση του επαγγέλματος του νοσηλευτή προϋποθέτει την υποχρεωτική εγγραφή του στην Ε.Ν.Ε, κατά τo πρότυπο πολλών άλλων φορέων όπως ενδεικτικά των δικηγόρων και των ιατρών, στους οικείους Δικηγορικούς και Ιατρικούς Συλλόγους αντιστοίχως. Σκοπός του νόμου είναι η προαγωγή και ανάπτυξη της Νοσηλευτικής και σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης είναι η ασφάλεια του συστήματος υγείας από μη πιστοποιημένους νοσηλευτές.

Πρόσφατα με απόφασή σας (Υ10β/Γ.Π.152705/20-11-2009) κάνατε δεκτή γνωμοδότηση (107/2009) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία δέχεται πως οι νοσηλευτές που υπηρετούν με σχέση δημοσίου δικαίου στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ασκούν νόμιμα τα καθήκοντα του κλάδου και της ειδικότητάς τους ανεξάρτητα αν έχουν εγγραφεί στην Ε.Ν.Ε.

Η παραπάνω γνωμοδότηση, εκτός από το ότι παραβαίνει το πνεύμα και τις διατάξεις του νόμου 3252/2004, ουσιαστικά αναιρεί το ρόλο των επαγγελματικών συλλόγων των εργαζομένων που ασκούν μια συγκεκριμένη δραστηριότητα και δημιουργεί εξαιρέσεις ως προς την υποχρεωτικότητα υπαγωγής κάποιων νοσηλευτών στην ένωση προκαλώντας έτσι αναστάτωση στη νοσηλευτική κοινότητα.

Με δεδομένο το γεγονός πως η γνωμοδότηση του ΝΣΚ δεν συνιστά δεσμευτικό κείμενο,

 

Ερωτάται ο Υπουργός:

 

Θα μπορούσατε να ανακαλέσετε τη σχετική απόφαση αποδοχής της γνωμοδότησης 107/2009 του Ν.Σ.Κ.;

 

Θεσσαλονίκη, 21 Οκτωβρίου 2010

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5310

 

Η Βουλευτής

Έλενα Ράπτη